Slovenian Welfare & Information Office Inc.

A. Pogoji za pridobitev pokojnin v Sloveniji in B. Žrtve vojnega nasilja (Status in Pravice)

E-pošta natisni PDF

A. Pogoji za pridobitev pokojnin v Sloveniji

Po sporazumu o pokojninah med Avstralijo in Slovenijo se v Republiki Sloveniji lahko uveljavlja pravica do:

  • starostne pokojnine in
  • invalidske pokojnine za tezke invalide.

Pogoji za posamezno vrsto pokojnin in drugih dajatev v RS so razvidni v posebnih brosurah, ki so na voljo na sedezu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Pravico do slovenske starostne pokojnine lahko pridobi oseba, ko izpolni starost 65 let in vec in ima v Sloveniji 15 let in vec zavarovalne delovne dobe.

Za redno izplacevanje pokojnine morate enkrat letno (do konca meseca decembra) poslati "Potrdilo o zivetju" in " "Izjavo upokojenca". Ce potrdila in izjave ne bodo prejeli do navedenega roka, vam bodo ustavili izplacevanje pokojnine. Obrazec dobite v pisarni nasega Urada v Kew ali si ga sami naprintate na spodnjem obrazcu:

Potrdilo o zivetju

Izpolnjeni in potrjeni obrazec od avstralskega drzavnega organa (Police, Centrelink ali od lokalnega Ministra) posljite na naslov:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Sektor za nakazovanje pokojnin
Kolodvorska 15
SI – 1518 Ljubljana
SLOVENIA

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Ljubljana od 16.7.2019 dalje sprejema za veljavna Potrdila o živetju, če jih pošljete v Slovenijo preko našega urada v Kew ali preko Centrelinka na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Ne bodo pa priznali za veljavna potrdila, če jih boste poslali po elektronski pošti sami, v izogib tveganju neupravičenih izplačil pokojnin.

V kolikor se vasa pokojnina ne nakazuje na bancni racun oziroma je le-ta pomanjkljiv, posredujte Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s strani banke potrjen obrazec z vasim bancnim racunom in podatki o strukturi (IBAN – International Bank Account Number, SWIFT/BIC – Bank Identifier Code ali druga struktura) kateri mora biti podpisan z vase strani, saj se boste s tem izognili placilu morebitnih dodatnih bancnih stroskov in zagotovili nemoteno izplacevanje pokojnine.

Podrobnejše informacije za uveljavitev pravic iz slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja dobite na naslovu:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Kolodvorska ulica 15
SI - Ljubljana
SLOVENIA
Telefon: 0011 386 1 47 45 100
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
In na Internetni strani:POTRDILO O ŽIVETJU / LIFE - CERTIFICATE

ZDRAVSTVENE STORITVE

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 4.2.2011 sprejel Zakon o Ratifikaciji sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med vlado Republike Slovenije in vlado Avstralije ter administrativnega dogovora o izvajanju sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med vlado Republike Slovenije in vlado Avstralije.

Po tem Zakonu bodo Avstralski Slovenci, ki bodo začasno na obisku v Sloveniji, lahko koristili zdravstvene storitve, zagotovljene po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 1992, če imajo stalno prebivališče v Avstraliji. Pravica do zdravstvenih storitev je ves čas, ko se prebiva na ozemlju Slovenije, v enakem obsegu in pod enakimi pogoji kot zavarovane osebe, kadar so v Avstraliji.

Za uveljavitev zdravstvenih storitev po tem sporazumu mora oseba predložiti veljaven potni list in dokazilo o upravičenosti do obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji – Medicare kartico.

Ta Zakon začne veljati od 1. julija 2011. dalje.

Podrobnejša navodila o tem sporazumu so vam na razpolago v Uradnem listu RS št. 16/2011 z dne 7.3.2011.

SPORAZUM O ZDRAVSTVENEM VARSTVU MED SLOVENIJO IN AVSTRALIJO

Slovenska Ambasada Canberra vas obvešča o naslednjem Sporočilu za javnost – Sporazum o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Slovenijo in Avstralijo:

Na zadnjem sestanku veleposlanice Helene Drnovšek Zorko s predstavniki slovenske skupnosti v Melbournu 20. decembra 2015 je bilo ugotovljeno, da prihaja do težav pri izvajanju sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Slovenijo in Avstralijo. 

Sporazum je v veljavi že od leta 2011 in omogoča upravičenim osebam ene pogodbenice, ki bodo začasno na ozemlju druge pogodbenice, uporabljati nujne zdravstvene storitve pod enakimi pogoji, kot veljajo za osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, oziroma prebivalce Avstralije, kadar bodo na ozemlju druge pogodbenice.

Slovenski javni zdravstveni zavod je za avstralske državljane dolžan vsakokrat preveriti veljavnost Medicare kartice in identificirati osebo (npr. s potnim listom) ter zabeležiti datum, do katerega bo oseba začasno bivala v Sloveniji. Fotokopije listin se zadržijo za potrebe morebitnih reklamacij obračunov s strani avstralskih zavarovalnic.

Pristojna za izvajanje sporazuma sta Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Kontaktni osebi na operativni ravni (for operational issues) sta:

Mr Klemen Ganziti, Director of Field for Arranging of Insurances and International Health Insurance,

Health Insurance Institute of Slovenia

Address: Miklošičeva 24, SI - 1507 Ljubljana,

Phone: +386 1 30 77 284

Fax.: +386 1 43 13 245

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

http://www.zzzs.si

Ms Eva Godina, Senior Advisor

Health Insurance Institute of Slovenia

Address: Miklošičeva cesta 24, SI 1507 Ljubljana, Slovenia

Phone:: + 38 61 30 77 311

Fax.: + 38 61 43 13 245

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

http://www.zzzs.si

Vljudno prosimo, da pokličete Slovensko Ambasado Canberra in pisno obvestite, v kolikor naletite na težave pri izvajanju sporazuma. Zelo jim bo v pomoč, če jim opišete vaš primer (brez konkretnih imen oseb) s podatki, na kateri zdravstveni ustanovi, v katerem kraju in v čem je bila težava, da lahko tudi s strani Ambasade opozarjajo na probleme in tako skupno pripomoremo k dobremu izvajanju sporazuma.

B. Žrtve vojnega nasilja (status in pravice)

Po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja, ki je izšel v Uradnem listu RS, št. 18/2003 - v prečiščenem besedilu in v Uradnem listu št. 72/2009, je do statusa žrtve vojnega nasilja upravičena oseba, ki je bila s strani okupatorja in njegovih sodelavcev zaradi političnih, nacionalnih, rasnih in verskih razlogov odvedena kot:

Izgnanec, ki je bil prisilno izseljen, •Taboriščnik poslan v taborišče, • Zapornik odveden v zapor, • Delovni deportiranec odveden na prisilno delo, • Interniranec odveden v internacijo ali odpeljan v ujetništvo kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6.4.1941 do 17.4.1941, • Begunec, ki je pobegnil pred vojnim nasiljem, pred prisilno izselitvijo ali je bil nasilno pregnan iz svojega doma, • Ukradeni otrok, ki je bil nasilno odvzet staršem, • Prisilni mobiliziranec, ki je bil prisilno mobiliziran v redne vojaške enote okupatorja, • Otrok, katerega starš je bil ubit kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6.4.1941 do 17.4.1941, ali je padel, umrl oz. je bil pogešan zaradi sodelovanja z NOB Slovenije, ali je bil ubit kot talec, umrl oz. je bil pogrešan v okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, najkasneje do 31.12.1945, če je umrl ali je bil pogrešan med čakanjem v domovino, • Oseba, ki je bila rojena staršem v času, ko so zoper njih trajali prisilni ukrepi ali prisilna dejanja, • Oseba, ki ji je bila odvzeta prostost s strani organov JLA ali organov za notranje zadeve dotedanje SFRJ v času od 25.6.1991 do 18.10.1991, • Vojaški vojni invalid in civilni invalid vojne na podlagi priznanega invalidskega statusa po posebnem zakonu (2.,4.,5. In 7. Člen ZZVN).

Nove kategorije upravičencev, ki imajo od 1.1.2010 pravico uveljavljati status žrtve vojnega nasilja, ker so v času od 6.4.1941 do 15.5.1945 kot civilne osebe izpostavljene nasilnim dejanjem drugih oboroženih sil (enote NOV, partizanski odredi in enote zaveznikov), so naslednje: • Bivši italijanski vojak, ki je bil po kapitulaciji Italije odpeljan v ujetništvo, • Oseba, ki je v času od 6.4.1941 do 15.5.1945 kot begunec morala zapustiti dom zaradi požiga, porušenja ali izropanja hiše ali stanovanja, ki so jo povzročile druge oborožene sile in se zato ni mogla vrniti na svoj dom neprekinjeno najmanj tri mesece, če ni prostovoljno ali poklicno sodelovala z agresorjem in oseba, rojena staršem v teh okoliščinah, • Otrok, katerega starš je umrl, bil ubit ali je bil pogrešan zaradi nasilnih dejanj ali prisilnih ukrepov drugih oboroženih sil v času od 6.4.1941 do 15.5.1945, vendar le, če ni prostovoljno ali poklicno sodeloval z agresorjem.

POGOJ ZA PRIDOBITEV STATUSA ŽRTVE VOJNEGA NASILJA

Pogoj za pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja in spodaj navedenih pravic je, da je oseba državljan Republike Slovenije, ki je bila v vojni ali v vojaški agresiji izpostavljena nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom okupatorja, agresorja ali njunih sodelavcev oz. nasilnim dejanjem drugih oboroženih sil (enote NOV, partizanski odredi, zavezniška vojska) katero je neprekinjeno trajalo najmanj tri mesece.Izjeme so otroci rojeni staršem v času, ko je zoper njih trajal prisilni ukrep oz. nasilno dejanje, zgoraj navedene osebe iz 10. točke in 2. točke po noveli zakona (ZZVN’H), za katere pogoj trajanja nasilnega dejanja ne velja. Izjema so tudi osebe, katerim je bila odvzeta prostost s strani organov JLA (11. točka zgoraj), pri katerih mora prisilni ukrep trajati najmanj en mesec (3. člen ZZVN).

PRAVICE ŽRTEV VOJNEGA NASILJA:

• Zdravstveno varstvo, • Zdraviliško in klimatsko zdravljenje, • Povračilo potnih stroškov, • Priznanje pokojninske dobe, • Pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, • Pravica do vojne odškodnine po posebnem zakonu, • Doživljenska mesečna renta, • Prednost pri dodelitvi socialnega stanovanja.

Oseba s priznanim statusom žrtve vojnega nasilja kot otrok po pokojnem staršu oz. kot civilni invalid vojne ali kot vojaški vojni invalid, ima pravico samo do vojne odškodnine po posebnem zakonu. Uživalec pravic je dolžan v petnajstih dneh prijaviti upravni enoti vsako spremembo, ki vpliva na posamezno pravico ali njen obseg ( 23. člen ZZVN).

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE STATUSA IN PRAVIC ŽRTVE VOJNEGA NASILJA:

•O priznanju statusa žrtve vojnega nasilja odloča na prvi stopnji upravna enota. • Za vsako odločbo o priznanem statusu žrtve vojnega nasilja je obvezna revizija, ki zadrži izvršitev odločbe in jo upravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Navedeno ministrstvo odloča tudi o morebitnih pritožbah zoper odločbe upravne enote. • O priznanju pokojninske dobe odloča Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi odločbe ali potrdila upravne enote o vpisu v evidence žrtev vojnega nasilja. • Pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo stranke. • Do varstva pravic po tem zakonu pridobi žrtev vojnega nasilja, ko dopolni 50 let starosti, pred tem pa le v primeru, če je pri njej nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti.

STATUSA ŽRTVE VOJNEGA NASILJA NE MORE PRIDOBITI OSEBA, KI JE PROSTOVOLJNO ALI POKLICNO SODELOVALA NA STRANI AGRESORJA.

VLOGA:

• Status žrtve vojnega nasilja in pravice iz tega statusa se uveljavljajo na zahtevo stranke, ki jo stranka poda v obliki pisne vloge na upravno enoto. • Stranke lahko obrazec vloge za uveljavitev statusa vojnega veterana ali posamezne pravice pridobijo v pisarni našega urada v Kew ali si ga sami naprintajo na spodnjem linku:

Zahteva za odskodnino

PRILOGE:

• Dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije (pridobi organ), Podatke iz matičnega registra (rojstni podatki, poroka, smrt), pridobi organ, • Dokazilo o vrsti in času trajanja prisilnega ukrepa (potrdilo pristojnega arhiva, potrdilo Rdečega križa, pokojninska odločba in druge listine).

 
You are here: Home Slovenske zadeve Pogoji za pridobitev pokojnin v Sloveniji